心经全文注音

bō rě bō luï mì duō xīn jīng

般 若 波 罗 蜜 多 心 经

guān zì zài pú sà xíng shēn bō rě bō luï mì duō shí , zhào jiàn wǔ

观 自 在 菩 萨,行 深 般 若 波 罗 蜜 多 时, 照 见 五

yùn jiē kōng dù yī qiē kǔ â shâ lì zǐ sâ bù yì kōng ,kōng bù yì sâ

蕴 皆 空,度 一 切 苦厄.舍 利 子,色 不 异 空, 空 不 异 色,

sâ jí shì kōng , kōng jí shì sâ shîu xiǎng xíng shí yì fù rú shì

色 即 是 空, 空 即 是 色。受 想 行 识,亦 复 如 是。

shâ lì zǐ shì zhū fǎ kōng xiāng bù shēng bù miâ bù gîu bù jìng

舍 利 子,是 诸 法 空 相, 不 生 不 灭,不 垢 不 净,

bù zēng bù jiǎn shì gù kōng zhōng wú sâ wú shîu xiǎng xíng shí wú yǎn ěr

不 增 不 减,是 故 空 中 无 色,无 受 想 行 识,无 眼 耳

bí shã shēn yì wú sâ shēng xiāng wâi chù fǎ wú yǎn jiâ nǎi zhì wú yì

鼻 舌 身 意,无 色 声 香 味 触 法,无眼 界,乃 至 无 意

shí jiâ wú wú míng yì wú wú míng jìn nǎi zhì wú lǎo sǐ yì wú

识 界,无 无 明,亦 无 无 明 尽,乃 至 无 老 死,亦 无

lǎo sǐ jìn wú kǔ jí miâ dào wú zhì yì wú dã yǐ wú suǒ dã gù

老 死 尽。无苦 集 灭 道,无 智 亦 无 得,以无 所 得 故。

pú tí sà duǒ yī bō rě bō luï mì duō gù xīn wú guà ài wú guà

菩 提 萨 埵,依 般 若 波 罗 蜜 多 故, 心 无 挂 碍。无 挂

ài gù wú yǒu kǒng bù yuǎn lí diān dǎo mâng xiǎng jiū jìng niâ pán sān

碍 故,无 有 恐 怖,远 离 颠 倒 梦 想, 究 竟 涅 槃。三

shì zhū fï yī bō rě bō luï mì duō gù dã ā nuî duō luï sān miǎo sān

世 诸 佛,依般 若 波 罗 蜜 多 故,得阿耨 多 罗 三 藐 三

pú tí gù zhī bō rě bō luï mì duō shì dà shãn zhîu shì dà míng zhîu

菩 提。故 知 般 若 波 罗 蜜 多,是 大 神 咒,是 大 明 咒,

shì wú shàng zhîu shì wú děng děng zhîu nãng chú yī qiē kǔ zhēn shí bù xū

是 无 上 咒,是 无 等 等 咒。 能 除 一 切 苦,真 实 不 虚。 gù shuō bō rě bō luï mì duō zhîu jí shuō zhîu yuē

故 说 般 若 波 罗 蜜 多 咒。即 说 咒 曰:

jiē dì jiē dì bō luï jiē dì bō luï sēng jiē dì pú tí sà pï hē

揭 谛 揭 谛,波罗 揭 谛,波 罗 僧 揭 谛,菩 提 萨 婆 诃。

心经全文注音相关文档

最新文档

返回顶部