二年级语文期末复习(语言基础积累)_10答案

二年级语文期末复习(语言基础积累)

一、看拼音写词语(复习全册生字词)

qiū jìbiǎn dàn gān jìng bīng lěng chá huācǎi sèdàn shì

()()()()()()()xī wàng cān jiāgū niang shēn qiǎn zhí wùgé mìng

()()()()()()

yǎn jīng dòng wùhú zi píng guǒměi lìqì chēsǐ wáng

()()()()()()()

jú huāchàng gējǐng gāng shān huǒ bàn guān huái lǐng dǎo

()()()()()()pǎo bùhuò zhěshì jièjié bài fēn fāng qí guài yīn jié

()()()()()()()zhōu wéi zǐ xìpíng bǐhái zi niàn shūxiān huāméi huā

()()()()()()()shǐjìn hǎi làng xī wàng tū rang xià tiān jù rén zǔ guó

()()()()()()()qīng zhòng yuè qǔzhàn dòu pò huài cháng chang zán liǎ

()()()()()()nán hái() yuǎn fāng()tè bié()

二、区分形近字,并组词。

广()日()今()情()晴()挂()

厂()旦()令()晴()睛()蛙()

桃()季()干()做()由()路()

挑()李()于()故()曲()格()

时()坏()马()土()庄()坐()

Word文档免费下载Word文档免费下载:二年级语文期末复习(语言基础积累)_10答案 (共6页,当前第1页)

二年级语文期末复习(语言基础积累)_10相关文档

最新文档

返回顶部