A2O工艺设计计算

目录

设计总说明 .............................................................. 1 设计任务书 .............................................................. 2

一.设计任务 ..................................................................................................................... 2 二.任务目的 ..................................................................................................................... 2 三.任务要求 ..................................................................................................................... 2 四. 设计基础资料 ............................................................................................................. 2

(一)水质 ................................................................................................................. 2 (二)水量 ................................................................................................................. 3 (三)设计需要使用的有关法规、标准、设计规范和资料 ................................. 3

第一章 A2/O工艺介绍 .................................................... 4

1.基本原理 ......................................................................................................................... 4 2.工艺特点 ......................................................................................................................... 5 3.注意事项 ......................................................................................................................... 5 第二章 A2/O工艺生化池设计 .............................................. 6

1.设计最大流量 ................................................................................................................. 6 2.进出水水质要求 ............................................................................................................. 6 3.设计参数计算 ................................................................................................................. 6 4. A2/O工艺曝气池计算…………………………………………………………….....7 5.反应池进、出水系统计算 ............................................................................................. 8 6.反应池回流系统计算 ................................................................................................... 10 7.厌氧缺氧池设备选择 ................................................................................................... 11 第三章 A2/O工艺需氧量设计 ............................................. 13

1.需氧量计算 ................................................................................................................... 13 2.供气量 ........................................................................................................................... 13 3.所需空气压力 ............................................................................................................... 14 4.风机类型 ....................................................................................................................... 15 5.曝气器数量计算 ........................................................................................................... 15 6.空气管路计算 ............................................................................................................... 16

Word文档免费下载Word文档免费下载:A2O工艺设计计算 (共24页,当前第1页)

A2O工艺设计计算相关文档

最新文档

返回顶部