小学声母韵母拼读全表 (1)

小学拼音声母韵母拼读全表1 韵母 1 声母 ɑ b bɑ p pɑ m mɑ f fɑ d dɑ t tɑ n nɑ l lɑ ɡ ɡɑ k kɑ h hɑ j q x zh zhɑ ch chɑ sh shɑ r z zɑ c cɑ s sɑ y yɑ w wɑ 2 o bo po mo fo 3 e 4 i bi pi mi di ti ni li 5 –i 6 u bu pu mu fu du tu nu lu ɡu ku hu 7 ü 8 ɑi bɑi pɑi nɑi dɑi tɑi nɑi lɑi ɡɑi kɑi hɑi 9 ei bei pei nei fei dei nei lei ɡei kei hei 10 ui 11 ɑo bɑo pɑo mɑo dɑo tɑo nɑo lɑo ɡɑo kɑo hɑo 12 ou pou mou fou dou tou nou lou ɡou kou hou 13 iu 14 ie bie pie mie die tie nie lie 15 üe 16 er 17 ɑn bɑn pɑn mɑn fɑn dɑn tɑn nɑn lɑn ɡɑn kɑn hɑn 18 en ben pen men fen den nen ɡen ken hen

me de te ne le ɡe ke he

miu diu niu liu

dui tui

lo

nü lü

nüe lüe

ɡui kui hui

ji qi xi zhe che she re ze ce se yo wo

jü qü xü (zhi) zhu (chi) chu (shi) shu (ri) ru (zi) zu (ci) cu (si) su (yi) (yu) (wu) zhɑi zhei zhui zhɑo chɑi chui chɑo shɑi shei shui shɑo rui rɑo zɑi zei zui zɑo cɑi cui cɑo sɑi sui sɑo yɑo wɑi wei zhou chou shou rou zou cou sou you

jiu qiu xiu

jie qie xie

jüe qüe xüe zhɑn zhen chɑn chen shɑn shen rɑn ren zɑn zen cɑn cen sɑn sen yɑn wɑn wen

(ye) (yue)

小学声母韵母拼读全表 (1)

小学拼音声母韵母拼读全表1

Word文档免费下载Word文档免费下载:小学声母韵母拼读全表 (1) (共2页,当前第1页)

小学声母韵母拼读全表 (1)相关文档

最新文档

返回顶部