VB实验报告杨辉三角

Private Sub Form_Click()

Const N = 10

Dim i, j, a(N, N) As Integer

For i = 0 To N - 1

a(i, i) = 1

a(i, 0) = 1

Next i

For i = 2 To N - 1

For j = 1 To i - 1

a(i, j) = a(i - 1, j - 1) + a(i - 1, j) Next j

Next i

Print "显示杨辉三角"

For i = 0 To N - 1

For j = 0 To i

Print a(i, j);

Next j

Print

Next i

VB实验报告杨辉三角

End Sub

Word文档免费下载Word文档免费下载:VB实验报告杨辉三角 (共1页,当前第1页)

你可能喜欢

  • 九九乘法表
  • 杨辉三角与二项式系数的性质
  • 二项式系数性质
  • 圆锥曲线教案
  • 高中排列组合

VB实验报告杨辉三角相关文档

最新文档

返回顶部