STM32F207V 开发板原理图全

芯片资料以及原理图

1

2 LD1 1 3V3 LD2 1 red

3

4

5

6

7

8

+3V3

R11 680

2

TP1 3V3+3V3

TP2 GND GND

J1 TX1 RX1 GND+3V3 PA9 PA10 GND+3V3 1 2 3 4 ISP+3V3+3V3 STM32F10xxx:焊R53,R55,R57不焊R54,R56 STM32F20xxx:焊R54,R56不焊R53,R55,R57 D R55 R56

+3V3

R15 680

2

PC13

D R53 R54

STM32F-V U1B VREF+ VDDA 21 22 11 28 50 75 100 6 VREF+ VDDA VDD_5 VDD_4 VDD_1 VDD_2 VDD_3 VBAT VREFVREFVSSA VSS_2 VSS_3 VSS_1 VSS_4 VSS_5 20 19 74 99 49 27 10

0

0

0

0

+3V3 CN10 PC10 PC12 PD0 PD2 PD4 PD6 PB4 PB6 BOOT0 PB9 PE0 PE2 PE4 PE6 PC13 PC15 PC1 PC3 VREF+ VDDA 1 3 5 7 9 11 13 15 17 19 21 23 25 27 29 31 33 35 37 39 41 43 45 47 49 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30 32 34 36 38 40 42 44 46 48 50 PC11 PD1 PD3 PD5 PD7 PB3 PB5 PB7 PB8 PE1 PE3 PE5 VBAT PC14 RESET# PC0 PC2 VREFVDDA VBAT

CN11 C29 100nF R57 0 C1 10pF X1 32.768KHz 9 8 7 80 79 78 66 65 64 63 34 33 18 17 16 15 62 61 60 59 58 57 56 55 88 87 86 85 84 83 82 81 46 45 44 43 42 41 40 39 38 5 4 3 2 1 98 97 PC15 PC14 PC13 PC12 PC11 PC10 PC9 PC8 PC7 PC6 PC5 PC4 PC3 PC2 PC1 PC0 PD15 PD14 PD13 PD12 PD11 PD10 PD9 PD8 PD7 PD6 PD5 PD4 PD3 PD2 PD1 PD0 PE15 PE14 PE13 PE12 PE11 PE10 PE9 PE8 PE7 PE6 PE5 PE4 PE3 PE2 PE1 PE0 C2 10pF Anti_Tamper PC12/USART5_TX PC11/USART4_RX PC10/USART4_TX LED4 LED3 LED2 LED1 ADC15 ADC14 ADC13 ADC12 ADC11 ADC10 PD15 PD14 PD13 PD12 PD11 PD10 PD9 PD8 PD7 USART2_RX USART2_TX USART2_RTS USART2_CTS USART5_RX CAN_TX CAN_RX CN7 PE15/TIM1_BKIN PE14/TIM1_CH4 PE13/TIM1_CH3 PE12/TIM1_CH3N PE11/TIM1_CH2 PE10/TIM1_CH2N PE9/TIM1_CH1 PE8/TIM1_CH1N PE7/TIM1_ETR PE6 PE5 PE4 PE3 PE2 PE1 PE0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 JTAG PB4 PA15 PA13 PA14 R28 10K R29 10K R30 10K R31 10K PB3 RESET# R32 10K TDO/SWO PA15 PA13 PA11 PA9 PC9 PC7 PD14 PD12 PD10 PD8 PB14 PB12 PB10 PE14 PE12 PE10 PE8 PB1 PC5 PA7 PA5 PA3 PA1 1 3 5 7 9 11 13 15 17 19 21 23 25 27 29 31 33 35 37 39 41 43 45 47 49 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30 32 34 36 38 40 42 44 46 48 50 PA14 PA12 PA10 PA8 PC8 PC6 PD15 PD13 PD11 PD9 PB15 PB13 PB11 PE15 PE13 PE11 PE9 PE7 PB2 PB0 PC4 PA6 PA4 PA2 PA0

板子设计同时适合STM32F1、F2的100 PIN MCU U1A WAKEUP PA1 PA2 PA3 DAC0 SPI1_SCK SPI1_MISO SPI1_MOSI MicroSDCard_CS USART1_TX USART1_RX USB_DM USB_DP TMS/SWDIO TCK/SWCLK TDI+3V3 PB0/TIM3_CH3 PB1/TIM3_CH4 BOOT1 TDO/SWO TRST I2C_SMBA1 I2C_SCL I2C_SDA PB8 User_Button PB10/USART3_TX PB11/USART3_RX SPI2_NSS SPI2_SCK SPI2_MISO SPI2_MOSI X2 8MHz C3 20pF PB0 PB1 PB2 PB3 PB4 PB5 PB6 PB7 PB8 PB9 PB10 PB11 PB12 PB13 PB14 PB15 35 36 37 89 90 91 92 93 95 96 47 48 51 52 53 54 PB0/ADC_IN8/TIM3_CH3 PB1/ADC_IN9/TIM3_CH4 PB2/ BOOT1 PB3/JTDO PB4/JTRST PB5/I2C1_SMBAl PB6/I2C1_SCL/TIM4_CH1 PB7/I2C1_SDA/TIM4_CH2 PB8/TIM4_CH3 PB9/TIM4_CH4 PB10/I2C2_SCL/USART3_TX PB11/I2C2_SDA/USART3_RX PB12/SPI2_NSS/I2C2_SMBAl/USART3_CK/TIM1_BKIN PB13/SPI2_SCK/USART3_CTS/TIM1_CH1N PB14/SPI2_MISO/USART3_RTS/TIM1_CH2N PB15/SPI2_MOSITIM1_CH3N OSC_IN OSC_OUT NRST BOOT0 Not connected PD15 PD14 PD13 PD12 PD11 PD10 PD9 PD8 PD7 PD6 PD5 PD4 PD3 PD2/TIM3_ET

R PD1 PD0 PE15 PE14 PE13 PE12 PE11 PE10 PE9 PE8 PE7 PE6 PE5 PE4 PE3 PE2 PE1 PE0/TIM4_ETR PA0 PA1 PA2 PA3 PA4 PA5 PA6 PA7 PA8 PA9 PA10 PA11 PA12 PA13 PA14 PA15 23 24 25 26 29 30 31 32 67 68 69 70 71 72 76 77

STM32F-V

C

PA0-WKUP/USART2_CTS/ADC_IN0/TIM2_CH1_ETR PC15-OSC32_OUT PA1/USART2_RTS/ADC_IN1/TIM2_CH2 PC14-OSC32_IN PA2/USART2_TX/ADC_IN2/TIM2_CH3 PC13-ANTI_TAMP PA3/USART2_RX/ADC_IN3/TIM2_CH4 PC12 PA4/SPI1_NSS/USART2_CK/ADC_IN4 PC11 PA5/SPI1_SCK/ADC_IN5 PC10 PA6/SPI1_MISO/ADC_IN6/TIM3_CH1 PC9 PA7/SPI1_MOSI/ADC_IN7/TIM3_CH2 PC8 PA8/USART1_CK/TIM1_CH1/MC O PC7 PA9/USART1_TX/TIM1_CH2 PC6 PA10/USART1_RX/TIM1_CH3 PC5/ADC_IN15 PC4/ADC_IN14 PA11/ USART1_CTS/CANRX/ USBDM (2)/TIM1_CH4 PA12/ USART1_RTS/CANTX/ USBDP (2)/TIM1_ETR PC3/ADC_IN13 PA13/JTMS-SWDAT PC2/ADC_IN12 PA14/JTCK-SWCLK PC1/ADC_IN11 PA15/JTDI PC0/ADC_IN10

C

+3V3

+5V

+5V

HEADER 25X2

HEADER 25X2

49,50脚的3.3V改为5V USB5V 2 R80 Q2 2 1 Header 2 S D 10K G 3 AO3401 VBUS C75 10uF B C76 104 R81 0+5V 1 POW R79 470 PC9

JTAG connector +3V3 TRST TDI TMS/SWDIO TCK/SWCK B

USB VBUS 6 CN1 SHLD1 P1 P2 P3 P4 SHLD2 P5 1 2 3 4 5 C24 USB 7 4.7nF R27 1M+3V3 R25 1.5K ID Header 2 2 1 ID VBUS 5V DD+ ID G 1 2

OSC_IN 12 OSC_OUT 13 RESET# 14 R1 1M BOOT0 94 73 C30 100nF

C4

20pF

Header 2 PA9 R23 22 R24 22

PA11 PA12

USB_DM USB_DP PA10

STM32F10xxx:不焊C30 STM32F20xxx:焊C30

+3V3+3V3+3V3 VDDA VREF+ R10+3V3 L1 BEAD 47 C6 10nF C22 10uF/16V C23 100nF C8 10uF C7 10nF R9 0 VREF+3V3 C9 100nF C10 100nF C11 100nF C12 100nF C13 100nF C14 100nF B1 RESET C5 100nF B0 BOOT0 R13 100K RESET# BOOT0 R16 10K R12 10K

A

USB5V 3

U2 AMS1117-3.3V GND Vin Vout 2

PB2

Power regulator

A R14 100K

Title Size A3 Number

C20 10uF/16V

UETM32ZCore 重庆优易特电子 Revision

C21 100nF

1

RESET 1 2 3 4

BOOT0 5

BOOT1 6

http://www.mianfeiwendang.com 7 8

V1.0

Date: File:

27-Apr-2011 Sheet of E:\STM32资料项目等\STM32 8开发板图纸\stm32F207 EK RD\F207 EK.ddb Drawn By:

STM32F207V 开发板原理图全

Word文档免费下载Word文档免费下载:STM32F207V 开发板原理图全 (共6页,当前第1页)

你可能喜欢

  • 单片机开发板原理图
  • 可视门铃
  • Cortex-M3
  • 电子元器件图片
  • STM32学习笔记
  • STM32开发板原理图
  • 电路设计规范
  • atmega16

STM32F207V 开发板原理图全相关文档

最新文档

返回顶部